1. AMAÇ

VOLARD MİMARLIK VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VOLARD MİMARLIK / ŞİRKET) tarafından kişisel verilerinizin gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, VOLARD MİMARLIK ile ilişkili, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan ilgili kişilerin her türlü kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (6698 KVKK) uygun olarak işlenmesine, güvenli kullanımına ve muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

VOLARD MİMARLIK VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 KVKK ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, güvenli muhafaza ve imha edilmesi uygulamalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

2. SORUMLU PERSONEL

Veri Sorumlusu         : VOLARD MİMARLIK VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İrtibat Kişisi               : Mustafa Selük

Veri İşleyenler           : VOLARD MİMARLIK adına veri işleyen ilgili tüm taraflar

3. KAPSAM

VOLARD MİMARLIK VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin tüm süreçleri dahilinde toplanan, işlenen, aktarılan, arşivlenen ve güvenli imha edilen tüm ilgili taraflarımıza ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri kapsar.

4. TANIMLAR ve TERİMLER

İşbu KVKK Aydınlatma Metni’ nde geçen;

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Gerekçede, bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesi olarak tanımlanmıştır. (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Pasaport Numarası, Adres, Telefon, Sisteme Giriş-Çıkış Zamanları, Ziyaret ettikleri alanlar/ürünler ve yaptıkları işlemler, Bulundukları konumlar ile ilgili veri tabanlarında ya da dosyalarında tutulan dijital veriler, İK/pazarlama/satış ya da başka birimler tarafından tutulan kişilere ait bilgilerin saklandığı iş başvuruları/özgeçmişler, sipariş kayıtları gibi belgeler, Doğum Yeri/Tarihi, Taşıt Plakası, E-Mail Adresi / IP Adresi, Parmak İzi, Görüntü ve Ses Kayıtları, Kişiyi belirlenebilir kılan benzer tüm veriler)

Özel Nitelikli : Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. (Irkı, Etnik Kökeni, Siyasi Düşüncesi, Felsefi İnancı, Dini, Mezhebi veya diğer inançları, Kılık Ve Kıyafeti, Dernek, Vakıf ya da Sendika Üyeliği, Sağlığı, Cinsel Hayatı, Ceza Mahkûmiyeti/Mülkiyeti Verileri, Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri, Biyometrik ve Genetik Verileri)

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK”: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi Örneğin; Müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler,

bayi/servis çalışanları, resmi kurum çalışanları, çalışanlar ve çalışan adaylarıdır.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Veri işleme faaliyetinin genel anlamda “neden” ve “nasıl” yapıldığını belirleyen kişidir.

İrtibat Kişisi: Kurumla iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi. İrtibat kişisi Veri Sorumlusu’ nun temsilcisi değildir. İrtibat kişisi Veri sorumlusu adına işlem yapma yetkisine sahip olmayıp Kurum’dan gelecek taleplerin tebliğ edildiği kişidir. (Veri Sahiplerinden gelecek soru ve taleplerde değerlendirme makamı olmayıp yalnızca irtibatı sağlayıcı pozisyondadır.)

5.  UYGULAMA

VOLARD MİMARLIK VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak;

Çalışanlarımızı, stajyerlerimizi, aktif ve potansiyel müşterilerimizi ve çalışanlarını, Aktif ve potalsiyel  tedarikçilerimizi ve çalışanlarını, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, iş ortaklarımızı, işbirliği içinde olduğumuz kurum-kuruluşlarımızı ve çalışanlarını ve ilgili diğer tüm 3. taraflarımızı / ilgili kişilerimizi;

Uhdemizde bulunan kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplandığını, işlendiğini, aktarıldığını, güvenli muhafaza ve imha edildiğini bildirir ve Veri Sorumlusu sıfatıyla hassasiyetle yaklaşmakta ve özen göstermekte olduğumuzu bildiririz.

1.1. Kişisel Verilerinizin Toplanma, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz birimleri, süreçleri, sosyal medya mecraları, Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler, resmi kurum ve kuruluşlar ve çalışanları tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya benzer vasıtalarla/yollarla kalitemizden ödün vermeden iletişim formları, çalışan şikâyet formları, performans takip ve analizleri, sosyal ağlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik postalar, yazışmalar, duyurular, başvuru formları, bilgi talep formları, kalite kayıtları gibi doküman, kayıt ve işlemler üzerinden aşağıda tanımlı amaç ve kapsamda toplanabilecek ve işlenecektir;

6698 KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 1. Belirli açık ve meşru amaçlar ile
 2. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri şartlar ve amaç dahilinde gerekli olan süre kadar işlenecektir. Ayrıca;
 • Aldığınız ürünler ve hizmetler kapsamında, Müşterilerimiz, Tedarikçileriz, Çalışanlarımız ve ilgili tüm

Taraflarımız olarak beklenti ve taleplerinizin karşılanması,

 • Sizleri daha iyi tanıyarak istek ve ihtiyaçlarınızın anlaşılması, talep ve ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap verilmesi, memnuniyetinizin ölçülmesi, şikâyetlerin ve uygunsuzlukların giderilmesi ve tekrarının meydana gelip gelmemesi için kontrollerin yapılması,
 • Sizinle ilişkili ürün, hizmet ve ödeme tercihlerinize destek verilmesi,
 • Ürünlerimizin, Hizmetlerimizin ve iletişimimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
 • Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması, tespiti amacıyla ile ön keşif çalışmalarına esas teşkil edecek tespit hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kişiselleştirilmiş içerik ve teklifler sunmamıza yardımcı olabilecek, gerekli çalışmaların/süreçlerin iş birimlerimiz

tarafından yapılması,

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Satın alma taleplerinizin karşılanması, sözleşme şartlarının belirlenmesi ve onaylanması,
 • Finans, muhasebe, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve Hizmetlerimizin satış, pazarlama ve ihale süreçleri kapsamında faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve Hizmetlerimizin gerekli kalite takibinin sağlanması, kalite kayıt ve kanıtlarının oluşturulması,
 • Mevzuat tarafından öngörülen raporlamaların yapılması, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ilgili taraflar ile gerçekleştirilen hukuki, ticari, mali, idari operasyonlarımızın yönetilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizi ziyaret ettiğinizde, giriş ve çıkışların gerçekleştirildiği alanlardan güvenli geçiş işlemlerinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Misafir internet ağımızın kullanılması kapsamında 5651 Log Kanunu gerekliliklerinin karşılanması,
 • Maillerimizden bizlerle iletişim sağlanması,
 • Sistem Güvenliğimiz kapsamında, sistemde aktif olduğunuz süre boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin, uygulamaların hareket izleri,
 • İlgili tüm resmi kurumlar tarafından bildirilen yönetmeliklere ve taleplere istinaden beklentilerin karşılanması,
 • Şirketin bağlı olduğu ilgili iş ortaklarının, üst yönetimin stratejik planlamalar ve sözleşmeleri kapsamında taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları ve politikaları kapsamında iş başvuru sürecinizin yürtülmesi, değerlendirmenizin yapılması, referanslarınızdan bilgi alınması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, süreç kayıtlarının oluşturulması, kanuni ve hukuksal

yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • Çalışanlarımızın, İş Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatları, İnsan Kaynakları Politikamız ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında performans düzeyini ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, iş güvenliği ve iş barışının sağlanması,
 • Çalışanlarımızın İş Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatları, İnsan Kaynakları Politikamız ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında sağlık verilerinin işe giriş sürecinde alınması, belli periyotlarda sağlık kontrol sürecinin yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın mevzuat tarafından öngörülen raporlama ile sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili tarafların hukuki, teknik ve ticari yükümlülüklerini gerçekleştirilmesi, iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Çalışanlarımızın acil durumlarında yakınlarına bilgilendirme yapılması,
 • Çalışanlarımızın Şirket’e giriş ve çıkışların gerçekleştirildiği alanlardan giriş çıkış işlemlerinin sağlanabilmesi, giriş çıkış takiplerinin ve analizlerinin yapılması,
 • Çalışanlarımız olarak değer verdiğimiz fikir, görüş ve önerilerinizin değerlendirilmesi, gönüllü olarak katılım sağlanan “Çalışan Memnuniyeti” veya “Çalışan Performansı” ile ilgili tüm kayıtlarda beyan edilen verilerin / bilgilerin / ifadelerin hizmet süreçlerinin ifası,
 • Maaş, prim, harcırah, avans ve sosyal yardım, ödemelerinin yapılması,
 • Fuar, etkinlik ve tanıtım organizasyonlarımızın duyuruları, etkinlikler sonrası tanıtım ve reklamasyon operasyonlarının yönetilmesi,

için işimizin icrası ve meşru menfaati ve ilgili kişilerimizin meşru menfaati gereği kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz toplanmakta, sistemlerimizde işlenerek kayıt altına alınmakta, yasal sürelerde muhafaza edilmekte ve ihtiyaç bitiminde (yasal sürelerde) imha edilmektedir.

 

TOPLANAN, İŞLENEN ve AKTARILAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Kimlik Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti ve pasaport gibi belgeler ile sözleşmeler kapsamında imza/paraf bilgisi. vs
İletişim Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili numarası ve kurumsal e-posta adresi dahil), Aile yakınlarının iletişim bilgileri, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)
Lokasyon Mevcut konum bilgileri, yerleşim yeri, ev adresi, şehir, birim, servis kullanım güzergahı vs.
Özlük Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edlmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvurusu formu, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri, mezuniyet bilgileri, diploma örneği, mesleği, daha önce çalıştığı yer, özgeçmiş bilgisi, bireysel emeklilik bilgileri).
Hukuki İşlem Hukuk alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).
Müşteri İşlem Ticari faaliyetleri yürürlükten teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler (İlgili kişiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler) (Kullanıcı adı, parola ve sicil bilgileri)
Fiziksel Mekan Güvenliği Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları, yüz tarama kayıtları, güvenlik noktasında alınan kimlik, iletişim bilgileri.
İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, yetki erişim kayıtları, yetki erişim logları, İnternet sitesinde otomatik toplanan çerez bilgileriniz, (Çerez Politikamızı internet sitelerimizden inceleyebilirsiniz.)
 

Finans

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası ve hayat sigortası tutarı, banka kredi başvuru ve takip kayıtları
 

Mesleki Deneyim

Terfi sürecine ilişkin kişisel bilgileri, tecrübesininin tanımlandığı çalışma yazıları, görevlendirme süreci için diploma bilgileri, uzmanlık belgeleri, mesleki deneyim kapsamındaki kayıtları
 

Pazarlama

Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin tespiti, yeni Pazar ve müşterilerin portföyümüze katılması amacıyla fuar, tanıtım ve kampanya organizasyonları kapsamında alınan potansiyel müşteri ve müşteri çalışnalraının ad-soyad, telefon, mail ve iş adresi gibi iletişimi sağlayacak kişisel verilerin toplanması
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik kapsamında alınan görsel veriler, fuar, organizasyon, etkinlik vs. kapsamında elde edilen video, fotoğraf vs

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri
Kılık Ve Kıyafet İş faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında kıyafet beden ölçüleri
Sağlık Bilgileri İSG doktor muayene ve raporlaması kapsamında çalışanın genel hastalık, kan gurubu bilgileri (acil ihtiyaç halinde, ihtiyaç sahibinin açık rızası alınarak ilgili taraflara mail ile bilgi verilerek paylaşım yapılmaktadır), sağlık raporu,
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Adli sicil kayıtlarıi Yasal kapsamda talep olması durumunda vukuatlı nüfus kaydı, GBT kaydı
Genetik Veri İSG doktor muayene ve raporlama kapsamında aile geçmiş sağlık bilgileri

 

Yukarıda sayılan amaçlar dahilinde kişisel verisini işlediğimiz Veri Konusu Kişi Gruplarımız; Çalışan

Çalışan Adayı, Diğer-Müşteri / Çalışanı, Diğer-Müşteri / Firma Sahibi, Diğer-Müşteri Çalışanı, Diğer-Tedarikçi / Firma Sahibi, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Veli / Vasi / Temsilci, Ziyaretçi lerimizdir.

Sizlere süreçlerimiz kapsamında hizmet sunduğumuz, verilerinizi topladığımız ve bilginiz dahilinde paylaşımda bulunduğumuz internet sitelerimiz ve sosyal medya ağlarımız aşağıda bilginize sunulmuştur.

Web Site     : http://www.volard.com.tr/
Twitter        : twitter.com/volard_mimarlik
Instagram  : https://www.instagram.com/volard_mimarlık
Linkedin     : linkedin.com/company/volard-architecture
Youtube      : youtube.com/channel/UC_2vlI9hvKPkH_TFZq4s84A

Bu sitelerden ve sosyal ağlardan bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz için hiçbir zorunluluk bulunmamakta olup, sizlerin ihtiyaç ve taleplerinizi karşılayabilecek kadar bilginizin alınmasına özen gösterilmektedir.

1.2.       Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, çalışanlarımıza, müşterilerimiz ve çalışanlarına, tedarikçilerimiz ve çalışanlarına, ilgili diğer iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, bağlı bulunduğumuz resmi kurum, kuruluşlarımız ve çalışanlarına, sizlerin bilgisi dahilinde sosyal medya takipçilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetin amacı doğrultusunda ilgili mevzuatın / kapsamların öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına gerekli idari ve teknik tedbirler alınmak süretiyle aktarılmaktadır.

1.3. Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatlarda, şirket prosedürlerinde ve politikalarında belirlenen aşağıdaki yasal sürelere göre saklamaktadır. Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA SÜRELERİ
 

Veri Kategorisi

Veri Saklama

Süresi

 

Veri Kategorisi

Veri Saklama

Süresi

Kimlik 10 Yıl Risk Yönetimi 10 Yıl
İletişim 10 Yıl Finans 10 Yıl
Lokasyon 10 Yıl Mesleki Deneyim 10 Yıl
Özlük 10 Yıl Pazarlama 10 Yıl
Hukuki İşlem 10 Yıl Görsel Ve İşitsel Kayıtlar 5 Yıl
Müşteri İşlem 10 Yıl Sağlık Bilgileri 15 Yıl
Fiziksel Mekan Güvenliği 5 Yıl Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri 1 Yıl
İşlem Güvenliği Min. 2 Yıl Genetik Veri 15 Yıl

Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler “Güvenli İmha Talimatı” ve ilgili şirket prosedür ve politikalarında tanımlanan metotlar ile ihtiyaca bağlı silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

1.4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde,

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 3. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu
 • durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 2. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz  hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi;

 • Başvuru Sahibinin “VOLARD MİMARLIK VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOSB Mh. Melek Aras Bulvarı KOSB Sitesi No:3 Aydınlı, Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE” adresine şahsen başvuru veya iadeli taahhütlü posta yolu ile, “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” nu ıslak imzalı olarak,
 • Noter vasıtasıyla “VOLARD MİMARLIK VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOSB Mh. Melek Aras Bulvarı KOSB Sitesi No:3 Aydınlı, Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE” adresine “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” nu ıslak imzalı olarak,
 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya sizlere ait diğer elektronik e-posta adreslerinizden imzalı, taranmış, kimlik beyanı ile “volardmimarlik@hs01.kep.tr”, “mustafaseluk@volard.com.trkayıtlı elektronik posta adreslerimize mail ile

Başvurularınız Türkçe veya İngilizce yapılmalıdır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;

 • Talep ettiğiniz hususun/konunun açık ve anlaşılır olması,
 • Yazılı başvurulursa kişisel veri sahibinin ıslak imzalı onayı,
 • Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
 • Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi,
 • Başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi (Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası)
 • Başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası ) bulunması gerekmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Kişisel veri sahibi, 6698 KVKK 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

6698 KVKK’nun 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

1.5. KVKK uyarınca VOLARD MİMARLIK ‘in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5.  maddesi  uyarınca,  aşağıdaki  hallerde  VOLARD  MİMARLIK,  açık  rızanız  aranmaksızın yukarıda

belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • VOLARD MİMARLIK ve ilişkili şirketleri, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • VOLARD MİMARLIK ‘in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, VOLARD MİMARLIK ’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İşbu Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Aktarılması, Muhafaza ve İmha Edilmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

KVKK Aydınlatma Metni 03.02.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş, http://www.volard.com.tr internet sitemizde, sunucuda ortak alanda Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu altında ve elden yayımlanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm taraflarımızın erişimine sunulmuştur. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metni ’nin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda yayın tarihi güncellenecek ve yeniden duyurulacaktır.

6.  İLGİLİ DOKÜMANLAR

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Kişisel Verilerin Güvenli Toplanması, İşlenmesi, Aktarılması, Muhafaza Edilmesi ve İmhası Politikası
 • Kişisel Veri Bilgi Talep Formu
 • Bilgi Güvenliği Politikaları